Edin Botan1, Metin Ay2, Merve Boyraz2, Derya Bako3, Servet Yüce4

1T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Van, Türkiye
2T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Van, Türkiye
3T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Radyoloji Bilim Dalı, Van, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: mis-c, COVID-19, nörolojik, komplikasyon

Özet

COVID-19 tüm dünyayı etkilediği gibi çocukları da ciddi şekilde etkilemiştir. Daha önce tanımlanmamış yeni bir sendrom olan pediatrik multi-sistem inflamatuar sendrom (MIS-C) tanımlanmıştır. MIS-C çocuklarda değişik klinik tutulumlarla seyredebilse de nörolojik tutulumları görece nadir bildirilmektedir. Serebral palsi ve motor mental retardasyonu olan 12 yaşında kız hasta acil servise öksürük, ateş, ağızda yaralar ve malnütrisyon şikayetleri ile başvurmuştur. Yapılan değerlendirme sonucunda ateş etyolojisinin araştırılması için servise yatırılan ve ampirik antibiyotik tedavisi başlanan hastada üçüncü günde döküntü, beşinci günde ise tonik-klonik konvülziyon gelişmiştir. Hasta çocuk yoğun bakım ünitesine (ÇYBÜ) yatırılmış ve tetkiklerinde COVID-19 IgG ve IgM pozitif gelmiştir. Hastanın serebral görüntülemeleri normal olarak raporlanmıştır. Beş günden uzun süren ateş, döküntü, konvülziyon ve uyumlu laboratuar sonuçları olan hastaya MIS-C tanısı konmuştur. Hastaya intravenöz immunglobulin (IVIG) ve metilprednizolon tedavileri başlanmış, durumu düzelen hasta yatışın 14. gününde taburcu edilmiştir. Bu vaka, MIS-C’nin nadir görülen nörolojik tutulumuna bir örnek olduğundan sunulmuştur. Pandemi sürecinde COVID-19’un nörolojik sekellerini dışlamak için ayrıntılı klinik araştırma ve nörolojik muayene gereklidir. Bunları birleştirebilecek genel kılavuzların geliştirilmesi yol gösterici olacaktır.